جدول زماني آزمون
تاريخ آزمونمرکز برگزاري آزمونعنوان آزمونهزينه ثبت نام در آزمون
(ريال)
پايان مهلت
ثبت نام/ويرايش
1396/08/25 مركز تهران Tolimo 122 550,000 1396/08/09-23:59
1396/09/23 مركز تهران Tolimo 123 550,000 1396/09/07-23:59
1396/09/23 مركز مشهد Tolimo 123 550,000 1396/09/07-23:59
1396/09/23 مركز اصفهان Tolimo 123 550,000 1396/09/07-23:59
1396/09/23 مركز شيراز Tolimo 123 550,000 1396/09/07-23:59
1396/09/23 مركز تبريز Tolimo 123 550,000 1396/09/07-23:59
1396/09/23 مركز گرگان Tolimo 123 550,000 1396/09/07-23:59
1396/09/23 مركز كرمانشاه Tolimo 123 550,000 1396/09/07-23:59
1396/09/23 مركز رشت Tolimo 123 550,000 1396/09/07-23:59
1396/09/23 مركز يزد Tolimo 123 550,000 1396/09/07-23:59
1396/09/23 مركز زنجان Tolimo 123 550,000 1396/09/07-23:59
1396/09/23 مركز زاهدان Tolimo 123 550,000 1396/09/07-23:59
1396/09/23 مركز بيرجند Tolimo 123 550,000 1396/09/07-23:59
1396/09/23 مركز كيش Tolimo 123 550,000 1396/09/07-23:59
1396/09/23 مركز كرمان Tolimo 123 550,000 1396/09/07-23:59
1396/10/28 مركز تهران Tolimo 124 550,000 1396/10/12-23:59
1396/11/26 مركز تهران Tolimo 125 550,000 1396/11/10-23:59
1396/11/26 مركز مشهد Tolimo 125 550,000 1396/11/10-23:59
1396/11/26 مركز اصفهان Tolimo 125 550,000 1396/11/10-23:59
1396/11/26 مركز شيراز Tolimo 125 550,000 1396/11/10-23:59
1396/11/26 مركز تبريز Tolimo 125 550,000 1396/11/10-23:59
1396/11/26 مركز گرگان Tolimo 125 550,000 1396/11/10-23:59
1396/11/26 مركز كرمانشاه Tolimo 125 550,000 1396/11/10-23:59
1396/11/26 مركز رشت Tolimo 125 550,000 1396/11/10-23:59
1396/11/26 مركز يزد Tolimo 125 550,000 1396/11/10-23:59
1396/11/26 مركز زنجان Tolimo 125 550,000 1396/11/10-23:59
1396/11/26 مركز زاهدان Tolimo 125 550,000 1396/11/10-23:59
1396/11/26 مركز چابهار Tolimo 125 550,000 1396/11/10-23:59
1396/11/26 مركز كرمان Tolimo 125 550,000 1396/11/10-23:59
1396/11/26 مركز كيش Tolimo 125 550,000 1396/11/10-23:59
1396/12/24 مركز تهران Tolimo 126 550,000 1396/12/08-23:59

Copyright © 2017 noet.ir, All right reserved
طراحي و اجرا: دفتر ارتباطات نوين