جدول زماني آزمون
تاريخ آزمونمرکز برگزاري آزمونعنوان آزمونهزينه ثبت نام در آزمون
(ريال)
پايان مهلت
ثبت نام/ويرايش
1397/02/20 مركز تهران Tolimo 127 600,000 1397/02/04-23:59
1397/02/20 مركز مشهد Tolimo 127 600,000 1397/02/04-23:59
1397/02/20 مركز اصفهان Tolimo 127 600,000 1397/02/04-23:59
1397/02/20 مركز شيراز Tolimo 127 600,000 1397/02/04-23:59
1397/02/20 مركز تبريز Tolimo 127 600,000 1397/02/04-23:59
1397/02/20 مركز رشت Tolimo 127 600,000 1397/02/04-23:59
1397/02/20 مركز كرمانشاه Tolimo 127 600,000 1397/02/04-23:59
1397/02/20 مركز گرگان Tolimo 127 600,000 1397/02/04-23:59
1397/02/20 مركز بندرعباس Tolimo 127 600,000 1397/02/04-23:59
1397/04/21 مركز تهران Tolimo 128 600,000 1397/04/05-23:59
1397/05/25 مركز تهران Tolimo 129 600,000 1397/05/09-23:59
1397/05/25 مركز مشهد Tolimo 129 600,000 1397/05/09-23:59
1397/05/25 مركز اصفهان Tolimo 129 600,000 1397/05/09-23:59
1397/05/25 مركز شيراز Tolimo 129 600,000 1397/05/09-23:59
1397/05/25 مركز تبريز Tolimo 129 600,000 1397/05/09-23:59
1397/05/25 مركز كرمان Tolimo 129 600,000 1397/05/09-23:59
1397/05/25 مركز رشت Tolimo 129 600,000 1397/05/09-23:59
1397/05/25 مركز كرمانشاه Tolimo 129 600,000 1397/05/09-23:59
1397/05/25 مركز يزد Tolimo 129 600,000 1397/05/09-23:59
1397/05/25 مركز زنجان Tolimo 129 600,000 1397/05/09-23:59
1397/05/25 مركز گرگان Tolimo 129 600,000 1397/05/09-23:59
1397/05/25 مركز زاهدان Tolimo 129 600,000 1397/05/09-23:59
1397/05/25 مركز بيرجند Tolimo 129 600,000 1397/05/09-23:59
1397/06/22 مركز تهران Tolimo 130 600,000 1397/06/06-23:59
1397/07/26 مركز تهران Tolimo 131 600,000 1397/07/10-23:59
1397/07/26 مركز مشهد Tolimo 131 600,000 1397/07/10-23:59
1397/07/26 مركز اصفهان Tolimo 131 600,000 1397/07/10-23:59
1397/07/26 مركز شيراز Tolimo 131 600,000 1397/07/10-23:59
1397/07/26 مركز تبريز Tolimo 131 600,000 1397/07/10-23:59
1397/07/26 مركز كرمان Tolimo 131 600,000 1397/07/10-23:59
1397/07/26 مركز رشت Tolimo 131 600,000 1397/07/10-23:59
1397/07/26 مركز كرمانشاه Tolimo 131 600,000 1397/07/10-23:59
1397/07/26 مركز يزد Tolimo 131 600,000 1397/07/10-23:59
1397/07/26 مركز زنجان Tolimo 131 600,000 1397/07/10-23:59
1397/07/26 مركز گرگان Tolimo 131 600,000 1397/07/10-23:59
1397/07/26 مركز بيرجند Tolimo 131 600,000 1397/07/10-23:59
1397/07/26 مركز كيش Tolimo 131 600,000 1397/07/10-23:59
1397/07/26 مركز چابهار Tolimo 131 600,000 1397/07/10-23:59
1397/07/26 مركز بندرعباس Tolimo 131 600,000 1397/07/10-23:59

Copyright © 2018 noet.ir, All right reserved
طراحي و اجرا: دفتر ارتباطات نوين