جدول زماني آزمون
تاريخ آزمونمرکز برگزاري آزمونعنوان آزمونهزينه ثبت نام در آزمون
(ريال)
پايان مهلت
ثبت نام/ويرايش
1397/10/27 مركز تهران Tolimo 134 600,000 1397/10/16-23:59
1397/10/27 مركز تهران - آزمون الکترونيکي Tolimo 134 600,000 1397/10/16-23:59
1397/11/25 مركز تهران Tolimo 135 600,000 1397/11/14-23:59
1397/11/25 مركز مشهد Tolimo 135 600,000 1397/11/14-23:59
1397/11/25 مركز اصفهان Tolimo 135 600,000 1397/11/14-23:59
1397/11/25 مركز شيراز Tolimo 135 600,000 1397/11/14-23:59
1397/11/25 مركز تبريز Tolimo 135 600,000 1397/11/14-23:59
1397/11/25 مركز كرمان Tolimo 135 600,000 1397/11/14-23:59
1397/11/25 مركز رشت Tolimo 135 600,000 1397/11/14-23:59
1397/11/25 مركز كرمانشاه Tolimo 135 600,000 1397/11/14-23:59
1397/11/25 مركز يزد Tolimo 135 600,000 1397/11/14-23:59
1397/11/25 مركز گرگان Tolimo 135 600,000 1397/11/14-23:59
1397/11/25 مركز كيش Tolimo 135 600,000 1397/11/14-23:59
1397/11/25 مركز بندرعباس Tolimo 135 600,000 1397/11/14-23:59
1397/11/25 مركز زاهدان Tolimo 135 600,000 1397/11/14-23:59
1397/11/25 مركز چابهار Tolimo 135 600,000 1397/11/14-23:59
1397/12/23 مركز تهران Tolimo 136 600,000 1397/12/12-23:59

Copyright © 2019 noet.ir, All right reserved
طراحي و اجرا: دفتر ارتباطات نوين