جدول زماني آزمون
تاريخ آزمونمرکز برگزاري آزمونعنوان آزمونهزينه ثبت نام در آزمون
(ريال)
پايان مهلت
ثبت نام/ويرايش
1395/11/21 مركز تهران Tolimo 115 500,000 1395/11/05-23:59
1395/12/19 مركز تهران Tolimo 116 500,000 1395/12/03-23:59
1395/12/19 مركز تبريز Tolimo 116 500,000 1395/12/03-23:59
1395/12/19 مركز اصفهان Tolimo 116 500,000 1395/12/03-23:59
1395/12/19 مركز مشهد Tolimo 116 500,000 1395/12/03-23:59
1395/12/19 مركز شيراز Tolimo 116 500,000 1395/12/03-23:59
1395/12/19 مركز كرمان Tolimo 116 500,000 1395/12/03-23:59
1395/12/19 مركز رشت Tolimo 116 500,000 1395/12/03-23:59
1395/12/19 مركز كيش Tolimo 116 500,000 1395/12/03-23:59
1395/12/19 مركز كرمانشاه Tolimo 116 500,000 1395/12/03-23:59
1395/12/19 مركز يزد Tolimo 116 500,000 1395/12/03-23:59
1395/12/19 مركز زنجان Tolimo 116 500,000 1395/12/03-23:59
1395/12/19 مركز زاهدان Tolimo 116 500,000 1395/12/03-23:59
1395/12/19 مركز گرگان Tolimo 116 500,000 1395/12/03-23:59
1395/12/19 مركز چابهار Tolimo 116 500,000 1395/12/03-23:59
1395/12/19 مركز بيرجند Tolimo 116 500,000 1395/12/03-23:59
1395/12/19 مركز آمل Tolimo 116 500,000 1395/12/03-23:59
1395/12/19 مركز بندرعباس Tolimo 116 500,000 1395/12/03-23:59

Copyright © 2017 noet.ir, All right reserved
طراحي و اجرا: دفتر ارتباطات نوين