جدول زماني آزمون
تاريخ آزمونمرکز برگزاري آزمونعنوان آزمونهزينه ثبت نام در آزمون
(ريال)
پايان مهلت
ثبت نام/ويرايش
1396/11/26 مركز تهران Tolimo 125 550,000 1396/11/10-23:59
1396/11/26 مركز مشهد Tolimo 125 550,000 1396/11/10-23:59
1396/11/26 مركز اصفهان Tolimo 125 550,000 1396/11/10-23:59
1396/11/26 مركز شيراز Tolimo 125 550,000 1396/11/10-23:59
1396/11/26 مركز تبريز Tolimo 125 550,000 1396/11/10-23:59
1396/11/26 مركز گرگان Tolimo 125 550,000 1396/11/10-23:59
1396/11/26 مركز كرمانشاه Tolimo 125 550,000 1396/11/10-23:59
1396/11/26 مركز رشت Tolimo 125 550,000 1396/11/10-23:59
1396/11/26 مركز يزد Tolimo 125 550,000 1396/11/10-23:59
1396/11/26 مركز زنجان Tolimo 125 550,000 1396/11/10-23:59
1396/11/26 مركز زاهدان Tolimo 125 550,000 1396/11/10-23:59
1396/11/26 مركز چابهار Tolimo 125 550,000 1396/11/10-23:59
1396/11/26 مركز كرمان Tolimo 125 550,000 1396/11/10-23:59
1396/11/26 مركز كيش Tolimo 125 550,000 1396/11/10-23:59
1396/12/24 مركز تهران Tolimo 126 550,000 1396/12/08-23:59

Copyright © 2018 noet.ir, All right reserved
طراحي و اجرا: دفتر ارتباطات نوين