جدول زماني آزمون
تاريخ آزمونمرکز برگزاري آزمونعنوان آزمونهزينه ثبت نام در آزمون
(ريال)
پايان مهلت
ثبت نام/ويرايش
1396/04/01 مركز تهران Tolimo 118 550,000 1396/03/16-23:59
1396/05/26 مركز تهران Tolimo 119 550,000 1396/05/10-23:59
1396/05/26 مركز مشهد Tolimo 119 550,000 1396/05/10-23:59
1396/05/26 مركز اصفهان Tolimo 119 550,000 1396/05/10-23:59
1396/05/26 مركز شيراز Tolimo 119 550,000 1396/05/10-23:59
1396/05/26 مركز تبريز Tolimo 119 550,000 1396/05/10-23:59
1396/05/26 مركز گرگان Tolimo 119 550,000 1396/05/10-23:59
1396/05/26 مركز كرمانشاه Tolimo 119 550,000 1396/05/10-23:59
1396/05/26 مركز رشت Tolimo 119 550,000 1396/05/10-23:59
1396/05/26 مركز آمل Tolimo 119 550,000 1396/05/10-23:59
1396/05/26 مركز يزد Tolimo 119 550,000 1396/05/10-23:59
1396/05/26 مركز زنجان Tolimo 119 550,000 1396/05/10-23:59
1396/05/26 مركز زاهدان Tolimo 119 550,000 1396/05/10-23:59
1396/05/26 مركز بيرجند Tolimo 119 550,000 1396/05/10-23:59
1396/05/26 مركز كرمان Tolimo 119 550,000 1396/05/10-23:59
1396/06/30 مركز تهران Tolimo 120 550,000 1396/06/14-23:59
1396/07/27 مركز تهران Tolimo 121 550,000 1396/07/11-23:59
1396/07/27 مركز مشهد Tolimo 121 550,000 1396/07/11-23:59
1396/07/27 مركز اصفهان Tolimo 121 550,000 1396/07/11-23:59
1396/07/27 مركز شيراز Tolimo 121 550,000 1396/07/11-23:59
1396/07/27 مركز تبريز Tolimo 121 550,000 1396/07/11-23:59
1396/07/27 مركز آمل Tolimo 121 550,000 1396/07/11-23:59
1396/07/27 مركز گرگان Tolimo 121 550,000 1396/07/11-23:59
1396/07/27 مركز كرمانشاه Tolimo 121 550,000 1396/07/11-23:59
1396/07/27 مركز بندرعباس Tolimo 121 550,000 1396/07/11-23:59
1396/07/27 مركز كيش Tolimo 121 550,000 1396/07/11-23:59
1396/07/27 مركز چابهار Tolimo 121 550,000 1396/07/11-23:59
1396/08/25 مركز تهران Tolimo 122 550,000 1396/08/09-23:59
1396/09/23 مركز تهران Tolimo 123 550,000 1396/09/07-23:59
1396/09/23 مركز مشهد Tolimo 123 550,000 1396/09/07-23:59
1396/09/23 مركز اصفهان Tolimo 123 550,000 1396/09/07-23:59
1396/09/23 مركز شيراز Tolimo 123 550,000 1396/09/07-23:59
1396/09/23 مركز تبريز Tolimo 123 550,000 1396/09/07-23:59
1396/09/23 مركز گرگان Tolimo 123 550,000 1396/09/07-23:59
1396/09/23 مركز كرمانشاه Tolimo 123 550,000 1396/09/07-23:59
1396/09/23 مركز رشت Tolimo 123 550,000 1396/09/07-23:59
1396/09/23 مركز آمل Tolimo 123 550,000 1396/09/07-23:59
1396/09/23 مركز يزد Tolimo 123 550,000 1396/09/07-23:59
1396/09/23 مركز زنجان Tolimo 123 550,000 1396/09/07-23:59
1396/09/23 مركز زاهدان Tolimo 123 550,000 1396/09/07-23:59
1396/09/23 مركز بيرجند Tolimo 123 550,000 1396/09/07-23:59
1396/09/23 مركز كيش Tolimo 123 550,000 1396/09/07-23:59
1396/09/23 مركز كرمان Tolimo 123 550,000 1396/09/07-23:59
1396/10/28 مركز تهران Tolimo 124 550,000 1396/10/12-23:59

Copyright © 2017 noet.ir, All right reserved
طراحي و اجرا: دفتر ارتباطات نوين