جدول زماني آزمون
تاريخ آزمونمرکز برگزاري آزمونعنوان آزمونهزينه ثبت نام در آزمون
(ريال)
پايان مهلت
ثبت نام/ويرايش
1397/08/24 مركز تهران Tolimo 132 600,000 1397/08/13-23:59
1397/09/29 مركز تهران Tolimo 133 600,000 1397/09/18-23:59
1397/09/29 مركز مشهد Tolimo 133 600,000 1397/09/18-23:59
1397/09/29 مركز اصفهان Tolimo 133 600,000 1397/09/18-23:59
1397/09/29 مركز شيراز Tolimo 133 600,000 1397/09/18-23:59
1397/09/29 مركز تبريز Tolimo 133 600,000 1397/09/18-23:59
1397/09/29 مركز كرمان Tolimo 133 600,000 1397/09/18-23:59
1397/09/29 مركز رشت Tolimo 133 600,000 1397/09/18-23:59
1397/09/29 مركز كرمانشاه Tolimo 133 600,000 1397/09/18-23:59
1397/09/29 مركز يزد Tolimo 133 600,000 1397/09/18-23:59
1397/09/29 مركز گرگان Tolimo 133 600,000 1397/09/18-23:59
1397/09/29 مركز كيش Tolimo 133 600,000 1397/09/18-23:59
1397/09/29 مركز بندرعباس Tolimo 133 600,000 1397/09/18-23:59
1397/09/29 مركز زاهدان Tolimo 133 600,000 1397/09/18-23:59
1397/09/29 مركز بيرجند Tolimo 133 600,000 1397/09/18-23:59
1397/10/27 مركز تهران Tolimo 134 600,000 1397/10/16-23:59
1397/10/27 مركز تهران - آزمون الکترونيکي Tolimo 134 600,000 1397/10/16-23:59
1397/11/25 مركز تهران Tolimo 135 600,000 1397/11/14-23:59
1397/11/25 مركز مشهد Tolimo 135 600,000 1397/11/14-23:59
1397/11/25 مركز اصفهان Tolimo 135 600,000 1397/11/14-23:59
1397/11/25 مركز شيراز Tolimo 135 600,000 1397/11/14-23:59
1397/11/25 مركز تبريز Tolimo 135 600,000 1397/11/14-23:59
1397/11/25 مركز كرمان Tolimo 135 600,000 1397/11/14-23:59
1397/11/25 مركز رشت Tolimo 135 600,000 1397/11/14-23:59
1397/11/25 مركز كرمانشاه Tolimo 135 600,000 1397/11/14-23:59
1397/11/25 مركز يزد Tolimo 135 600,000 1397/11/14-23:59
1397/11/25 مركز گرگان Tolimo 135 600,000 1397/11/14-23:59
1397/11/25 مركز كيش Tolimo 135 600,000 1397/11/14-23:59
1397/11/25 مركز بندرعباس Tolimo 135 600,000 1397/11/14-23:59
1397/11/25 مركز زاهدان Tolimo 135 600,000 1397/11/14-23:59
1397/11/25 مركز چابهار Tolimo 135 600,000 1397/11/14-23:59
1397/12/23 مركز تهران Tolimo 136 600,000 1397/12/12-23:59

Copyright © 2018 noet.ir, All right reserved
طراحي و اجرا: دفتر ارتباطات نوين