جدول زماني آزمون
تاريخ آزمونمرکز برگزاري آزمونعنوان آزمونهزينه ثبت نام در آزمون
(ريال)
پايان مهلت
ثبت نام/ويرايش
1397/12/23 مركز تهران Tolimo 136 600,000 1397/12/12-23:59

Copyright © 2019 noet.ir, All right reserved
طراحي و اجرا: دفتر ارتباطات نوين