شرايط استفاده از خدمات
شما تحت شرايط مندرج در اين صفحه مي توانيد از خدمات مختلف اين سايت بهره مند شويد.

توجه داشته باشيد با توجه به الزامي بودن مطالعه و پذيرفتن اين شرايط در زمان عضويت، ادامه فرايندهاي مرتبط با استفاده از خدمات به منزله رضايت شما از شرايط مي باشد:


عضويت در سايت به معناي تاييد قوانين بوده و گام برداشتن بر اساس قوانين باعث پايداري بيشتر سايت و ارايه خدمات بهتر خواهد بود.

کاربران موظف هستند که اطلاعات شناسنامه اي و آموزشي خود را مطابق مدارک شناسايي معتبر و مدارک آموزشي معتبر که در اختيار دارند در سايت ثبت کنند.

شما موظف هستيد که قبل از ثبت نام در هر نوبت آزمون، تصوير و آخرين وضعيت تحصيلي و آخرين وضعيت شغلي و ساير اطلاعات خواسته شده را بروز کنيد.

هر فرد مجاز به داشتن تنها يک پروفايل مي باشد و پروفايل هاي تکراي حذف خواهد شد و سازمان سنجش آموزش کشور مسئوليتي درقبال هرگونه ضرر و زيان ناشي از اين مورد را نمي پذيرد.

با توجه به محدوديت در ظرفيت سالن برگزاري آزمون، براي هر مرکز ظرفيتي تعيين شده است که با تکميل ظرفيت داوطلبان، امکان ثبت نام در مرکز مسدود مي شود

با توجه به نياز به فرصت انجام اقدامات لازم جهت برگزاري آزمون، براي ثبت نام در هر تاريخ آزمون يا تغيير آن مهلتي تعيين شده است که با سپري شدن اين مهلت، امکان ثبت نام در آزمون/تغيير آزمون(تاريخ يا شهر) مسدود مي شود

در صورتي كه اطلاعات ثبت شده کاربر مغاير با واقعيت باشد، کاربر حق اعتراض در برابر تصميم اتخاذ شده سازمان نخواهد داشت.

هزينه ثبت نام تحت هیچ شرایطی مسترد نخواهد شد.

کاربران موظف به حفظ و نگاهداري از نام کاربري و رمز عبور خويش هستند.

سازمان سنجش آموزش کشور در برابر حوادث خارج ازکنترل که ممکن است براي سايت رخ دهند، مسيوليتي قبول نمي کند.

سازمان سنجش آموزش کشور درصورت نياز يا تغيير سياست هاي سازماني مي تواند نسبت به تغيير محتوايي و اطلاعاتي سايت اقدام کند.

Copyright © 2019 noet.ir, All right reserved
طراحي و اجرا: دفتر ارتباطات نوين