سياست حفظ حريم شخصي
سازمان سنجش آموزش کشور به حفظ حريم خصوصي شما و قوانين آن پايبند مي باشد و به هيچ عنوان اطلاعات شخصي شما را در اختيار اشخاص و افراد غيرمسئول قرار نخواهد داد

شما با ثبت نام در اين سايت، اطلاعات شخصي، آموزشي، تصوير و... را در اختيار سازمان سنجش آموزش کشور قرار مي دهيد تا جهت ثبت نام در آزمون و موارد مشابه در پروسه برگزاري آزمون، مورد استفاده قرار گيرد

تمامي فعاليت هاي کاربران در اين سايت به همراه اطلاعات فني، ثبت و نگهداري مي شود و در صورت نياز در اختيار افراد ذيصلاح قرار داده مي شود

اطلاعات عضويت شما، قابل حذف شدن توسط خودتان نيست

سازمان سنجش آموزش کشور دسترسي کارمندان خود به اطلاعات کاربران را محدود نموده است و تنها کارمنداني که ارتباط مستقيم با کاربران دارند٬ دسترسي به کليه اطلاعات خواهند داشت و ساير کارمندان با توجه به نياز صرفا به اطلاعات مرتبط دسترسي دارند

Copyright © 2021 sanjesh.org, All right reserved