مهلت ثبت نام اينترنتي به پايان رسيده است. آيا امكان تمديد مهلت وجود دارد؟  

خير؛ پس از اتمام مهلت ثبت نام، اطلاعات داوطلبان ثبت نام شده جهت ساير امور اجرايي آزمون در اختيار واحدهاي مربوطه قرار ميگيرد و به همين دليل امكان تمديد مهلت ثبت نام وجود ندارد. از اين رو خواهشمند است از مراجعه حضوري به سازمان خودداري كنيد.
 

Copyright © 2017 noet.ir, All right reserved
طراحي و اجرا: دفتر ارتباطات نوين