آيا مي توانم در چندين آزمون و درتاريخ هاي نزديك به هم شركت كنم؟  

بله؛ محدوديتي وجود ندارد
 

Copyright © 2018 noet.ir, All right reserved
طراحي و اجرا: دفتر ارتباطات نوين