براي شركت در آزمون محدوديت سني وجود دارد؟  

حداقل و حداكثر سن براي شركت در آزمون وجود ندارد و صرفا افرادي كه حداقل مدرك ديپلم داشته باشند مي توانند در آزمون شركت كنند.
 

Copyright © 2019 noet.ir, All right reserved
طراحي و اجرا: دفتر ارتباطات نوين