ظرفيت شهر انتخابي تكميل شده است. آيا امكان افزايش ظرفيت وجود دارد؟  

خير؛ با توجه به اينكه برگزاري آزمون توليمو داراي شرايط خاصي(سيستم صوتي و ..) است، توسعه سالن برگزاري آزمون يا افزايش صندلي نيز تابع ضوابط كنترلي و كيفي مربوطه است؛ به همين دليل در صورت تكميل ظرفيت، امكان افزايش ظرفيت وجود ندارد. از اين رو خواهشمند است از مراجعه حضوري به سازمان خودداري كنيد.
 

Copyright © 2017 noet.ir, All right reserved
طراحي و اجرا: دفتر ارتباطات نوين