آيا ثبت نام در ازمون هاي توليمو داراي محدوديت است؟  

محدوديتي براي تعداد دفعات شركت در آزمون وجود ندارد و همچنين شركت در چند آزمون الزامي نيست.
به عبارت ديگر آزمون هاي توليمو مستقل از يكديگر هستند و نمرات كسب شده در آن ها در آزمون هاي ديگر تاثيري ندارد و در صورتي كه داوطلب در هر يك از آزمون ها، نمره مورد نياز خود بدست آورد مي تواند در آزمون هاي پس از آن ثبت نام نكند.
 

Copyright © 2017 noet.ir, All right reserved
طراحي و اجرا: دفتر ارتباطات نوين