لهجه نوار صوتي كه در بخش شنيداري استفاده مي شود، چيست؟  

ممكن است با لهجه بريتيش يا امريكايي باشد.
 

Copyright © 2019 noet.ir, All right reserved
طراحي و اجرا: دفتر ارتباطات نوين